ARTIKEL 1
DEFINITIES

1.1.
Feest Enzo: de Vennootschap onder Firma Feest
Enzo, statutair gevestigd te Gameren en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
87529262.

1.2.
De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
met Feest Enzo een overeenkomst is aangegaan.

1.3.
Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het
geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4.
Producten: alle producten die Feest Enzo aan de
klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan,
doch niet uitsluitend: kindertraktaties, cadeaus voor
meesters en/of juffen, verjaardag-printables, themafeest
draaiboek, feestversiering.

1.5.
Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.6.
Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.7. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijkeen persoonsgegevens die door de klant en/of Feest Enzo
worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.8.
Website: www.feest-enzo.com.

ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID

2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle door Feest Enzo gedane aanbiedingen, uitgebrachte
offertes, gesloten overeenkomsten, overige verrichte
handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een opdrachtbevestiging
met Feest Enzo of door akkoord gaan via de website door
het plaatsen van een bestelling via de website dan wel
akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis
heeft genomen van deze algemene voorwaarden van
Feest Enzo en dat zij met deze voorwaarden akkoord
gaat.

2.3.
In geval van strijdigheid tussen deze algemene
voorwaarden en gemaakte afspraken in een
overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de
overeenkomst.

2.4.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op
handelingen van derden die door Feest Enzo zijn
ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van
het product.

2.5.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
van de klant wordt door in gebruik name van deze
algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3
OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder kortingsvoorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen
termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot
14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is
uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet
binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het
aanbod of de offerte.

3.2.
Feest Enzo zal in de offerte aangeven welke
producten worden aangeboden en welke bedragen de
klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in
de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte
genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders afgesproken. In de offerte staat tevens de
overeengekomen prijs van het product.

3.3.

Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst
door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft
Feest Enzo het recht de betreffende prijzen en andere
voorwaarden aan te passen.

3.4.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te
maken. Als Feest Enzo gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden Feest Enzo niet.

3.5.
Gepersonaliseerde producten worden vooraf
gefactureerd, Feest Enzo zal de producten leveren na
volledige betaling van de factuur.

3.6.

Alle door Feest Enzo gecommuniceerde prijzen zijn
bedragen in euro’s, inclusief btw tenzij anders
aangegeven, exclusief verzendkosten en overige
vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7.
Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet
automatisch voor vervolgbestellingen.

3.8.
Feest Enzo behoudt zich het recht om prijzen
tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden
producten stijgen na totstandkoming van de
overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst
te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat.
Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling
of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.9.
Feest Enzo behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen
te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van
de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS.
Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht
om de overeenkomst te ontbinden.

3.10.
Feest Enzo is niet aansprakelijk en/of
verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de
klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing,
verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4
OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1.
Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment
dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Feest
Enzo verricht inhoudende de aanvaarding van een
offerte.

4.2.
Na het tot stand komen van een overeenkomst kan
deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden
gewijzigd.

4.3.
Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal
Feest Enzo binnen bekwame tijd overgaan tot levering
van de producten. Indien klant het aanbod via de
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Feest Enzo
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de
mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4.
Feest Enzo heeft het recht bepaalde dienstverlening
uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant
daarvan op de hoogte dient te stellen.

4.5.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten
overeenkomst tussen de klant en Feest Enzo zijn pas
geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels
een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst
door beide partijen zijn aanvaard.

ARTIKEL 5
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR FEEST ENZO

5.1.
Feest Enzo garandeert dat de door haar verstrekte
opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder
toepassing van voldoende zorgvuldigheid en
vakmanschap.

5.2.
Feest Enzo spant zich in om de gegevens die Feest
Enzo voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze
gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde
personen.

5.3.
Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de
geleverde producten dient Feest Enzo met klant in
overleg te treden over een voor beiden passende
oplossing.

5.4.
Feest Enzo is gerechtigd om een naamsvermelding te
plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet
gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen,
behoudens die gevallen waarin Feest Enzo uitdrukkelijke
toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5.
In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is
Feest Enzo eveneens gerechtigd om voor promotionele
doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de
website van Feest Enzo en/of overige promotionele
uitingen van Feest Enzo.

5.6.
Feest Enzo is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst tussen de klant en Feest Enzo tijdens de
samenwerking of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer
dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt
uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.7.
De klant is de eindverantwoordelijke voor de
juistheid van de gegevens. Feest Enzo biedt het te
personaliseren product aan de klant aan ter controle
alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd. Na
akkoord van de klant met betrekking tot het te
personaliseren product, is Feest Enzo niet
verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het
gepersonaliseerde product.

5.8. Modellen, kleuren, materialen, maten en
afwerkingen op afbeeldingen gelden als indicatie.
Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor
afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding. Feest Enzo spant zich echter wel in
om problemen/klachten in verband met geleverde
producten zo goed mogelijk op te lossen.

5.9.
Bij onjuist gebruik is Feest Enzo niet verantwoordelijk
en aansprakelijk voor enigerlei opgetreden schade.

ARTIKEL 6
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1.
De klant dient zich in beginsel te houden aan de in
deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders
overeengekomen.

6.2.
De klant dient Feest Enzo te voorzien van alle juiste
gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat
deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de
overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Feest
Enzo onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in
persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige
informatie waar Feest Enzo om verzoekt.

6.3.
Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Feest Enzo zijn verstrekt, heeft Feest Enzo
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4.
De klant stelt Feest Enzo steeds onverwijld schriftelijk
op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email
en desgevraagd, haar banknummer.

6.5.
Bij klachten over de door Feest Enzo geleverde
producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken
aan Feest Enzo binnen 7 dagen na levering van het
product. Feest Enzo streeft ernaar de klacht binnen 5
werkdagen in behandeling te nemen. Eén jaar na levering
van de producten vrijwaart de klant Feest Enzo van alle
juridische claims naar aanleiding van die geleverde
producten.

6.6.
De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle
materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die
Feest Enzo nodig heeft voor de uitvoering van de
overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens
is Feest Enzo niet aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende schade.

6.7.
Wanneer Feest Enzo inloggegevens aan de klant
verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze
gegevens. Feest Enzo is niet aansprakelijk voor misbruik
of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen
dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan
de klant verstrekte inloggegevens.

6.8.
De klant is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst tussen de klant en Feest Enzo tijdens de
samenwerking of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer
dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt
uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9.
De particuliere klant kan een overeenkomst die
betrekking heeft op de aankoop van een product binnen
14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Feest
Enzo mag vragen naar de reden van herroeping, maar
mag de klant niet verplichten tot het geven van de
redenen van ontbinding. Na de melding dat de klant het
product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals
14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te
retourneren. De klant ontvangt binnen 14 dagen dan de
aankoopkosten retour.

6.10.
De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de
dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

6.11.
Indien de klant gebruik maakt van het
herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn
aan Feest Enzo. Producten die in aanmerking komen voor
uitsluiting zijn:

 • producten die door Feest Enzo tot stand zijn
  gebracht volgens specificaties van de klant
  (namen, speciale kleuren, data etc.)
 • producten met een hygiënische verzegeling
  waarvan de verzegeling verbroken is;
 • producten die door hun aard snel kunnen
  bederven (etenswaren etc.)
 • producten die duidelijk persoonlijk van aard
  zijn.

6.12.
Indien de klant Feest Enzo de opdracht geeft tot het
maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de
mogelijkheid tot annuleren.

6.13.
Als de klant gebruik maakt van het
herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.14.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De
kosten voor retourzending komen voor rekening van de
klant. Gebruikte, beschadigde, onvoldoende
gefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden niet
door Feest Enzo geaccepteerd.

6.15.
Feest Enzo kan producten uitsluiten van het
herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod
aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst.

6.16.
Feest Enzo verstuurt de producten met brievenbus en
pakketpost van PostNL via Myparcel. Feest Enzo is niet
volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde
bezorging van het product indien de klant een onjuist
bezorgadres heeft opgegeven.
6.17. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden
pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant
foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket
gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2
werkdagen na ontvangst van het pakket met de
geleverde producten contact op met Feest Enzo. Zodra
de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat
contact opneemt met Feest Enzo, kan de klant geen
aanspraak meer maken op eventuele garanties.
6.18. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale
producten, waaronder een e-book, themafeest draaiboek
of online dienst zoals printables, te ruilen en/of
retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale
producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop.
De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor
afstand doet van het recht gebruik te maken van
bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 7

LEVERING EN LEVERTIJD

7.1.
De door Feest Enzo te hanteren leveringstermijn
varieert per bestelling. De door Feest Enzo opgegeven
levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst
en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de
klant. Feest Enzo zal de bestellingen binnen 3 tot 7
werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere
leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van
de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt,
of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht
maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de
bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot
ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op
teruggave van het betaalde bedrag.

7.2.
Een door Feest Enzo vastgestelde leveringstermijn
kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door
het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt
Feest Enzo niet van rechtswege in verzuim.

7.3.
Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan
30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding
van de overeenkomst slechts toe indien Feest Enzo, na
een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld
wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4.

De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is
om een tijdige levering door Feest Enzo mogelijk te
maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en
duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5.
Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde
gegevens aan Feest Enzo beschikbaar stelt en loopt de
uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan
komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor
rekening van de klant.

7.6.
Aan de leveringsplicht van Feest Enzo zal, behoudens
tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Feest Enzo
geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.7.
Geleverde zaken worden geacht aan de
overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale
afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering.
Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en
opdrukken.

7.8.
Indien de levering door PostNL onverhoopt
vertraging oploopt, hanteert Feest Enzo een
wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Feest
Enzo onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de
klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates
in de betreffende situatie.

7.9.
Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend
en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag,
Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag,
Koningsdag en Kerst.

7.10.
De geleverde producten mogen niet worden
gebruikt voor commerciële doeleinden en/of
wederverkoop.

ARTIKEL 8
BETALING

8.1.
De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de
dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2.
Alle door Feest Enzo verzonden facturen dienen door
de klant binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald te
worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij
een bestelling via de webshop zal direct worden betaald
alvorens de producten aan de klant worden geleverd.

8.3.
Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het
verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke
(handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding
van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten welke ten minste 15% van het
factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW
bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen,
advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de
eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het
gerechtshof.

8.4.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval
de klant in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel
beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt
gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.5.
In bovenstaande gevallen heeft Feest Enzo voorts het
recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet
uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of
rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten,
zonder recht op vergoeding van schade voor klant die
hierdoor mocht ontstaan.

8.6.
De klant kan bezwaren tegen de door Feest Enzo
verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na
factuurdatum schriftelijk aan Feest Enzo kenbaar maken.
Na ontvangst van het bezwaar zal Feest Enzo een
onderzoek instellen naar de juistheid van het
factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen
schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.7.
Alle door Feest Enzo geleverde producten blijven
eigendom van Feest Enzo totdat alle door de klant
verschuldigde bedragen aan Feest Enzo zijn voldaan.

ARTIKEL 9

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM &
INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1.
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het
kader van de ter beschikking gestelde documentatie,
foto’s, teksten, modellen, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Feest Enzo
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2.
De door Feest Enzo geleverde producten mogen,
gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of
worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

9.3.
De inhoud van de website van Feest Enzo, waaronder
doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen,
vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het
eigendom van Feest Enzo en worden beschermd door
auteursrechten en intellectuele of industriële
eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht
bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan
om de website of enig gedeelte daarvan te
verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen
zonder toestemming van Feest Enzo.

9.4.
Alle intellectuele eigendommen op door Feest Enzo
ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest,
zijn en blijven exclusieve eigendom van Feest Enzo, tenzij
de rechten worden afgekocht of anders is
overeengekomen.

9.5.
Alle door de klant gepubliceerde informatie via de
door Feest Enzo geleverde producten blijven eigendom
van de klant.

9.6.
Feest Enzo is niet verantwoordelijk voor enige
informatie/content die de klant op de servers van Feest
Enzo plaatst. Indien de door klant geplaatste
informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de
rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving
zal de klant Feest Enzo vrijwaren van enige aanspraken
op schadevergoeding die derden mochten doen gelden
als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7.
Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en
artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8.
Bij inbreuk heeft Feest Enzo recht op een vergoeding
ter hoogte van tenminste twee maal de door haar
gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm
van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding
te verliezen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1.
Iedere overeenkomst tussen Feest Enzo en de klant
is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Feest
Enzo kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor niet behaalde resultaten.

10.2.
Indien Feest Enzo onverhoopt hetgeen bepaald in
artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe
schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is
niet hoger dan €250,=. Wanneer sprake is van een
duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt
tot vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3.
In aanvulling op artikel 10.2 is Feest Enzo dan alleen
aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de
  oorzaak en de omvang van de schade, voor
  zover de vaststelling betrekking heeft op
  schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
  gebrekkige prestatie van Feest Enzo aan de
  overeenkomst te laten beantwoorden, voor
  zover deze aan Feest Enzo toegerekend kunnen
  worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
  beperking van schade, voor zover de klant
  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
  beperking van directe schade als bedoeld in dit
  artikel.

10.4.
Feest Enzo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor
indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van
door Feest Enzo geleverde producten, met uitzondering
van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld aan de kant van Feest Enzo.

10.5.
Feest Enzo is in ieder geval nimmer aansprakelijk
voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen,
schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor
schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het
uitvoeren van de overeenkomst.

10.6.
Klant vrijwaart Feest Enzo voor alle aanspraken op
schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter
zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door
het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de
aan klant geleverde producten van Feest Enzo.

10.7.
Feest Enzo is niet aansprakelijk voor beschadigingen
die optreden bij blootstelling van de producten aan vocht
en/of warmte.

10.8.
Feest Enzo is niet aansprakelijk voor het
privégebruik van de artikelen die door de klant zijn
aangeschaft.

ARTIKEL 11

ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1.
Feest Enzo is niet gehouden aan zijn verplichtingen
uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is
geworden door overmacht. Indien de overmacht
gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan,
zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst
gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2.

Feest Enzo is bij haar activiteiten afhankelijk van de
medewerking en leveranties van derden, waar Feest Enzo
weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Feest Enzo kan
derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld
worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een
situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een
derde partij met wie Feest Enzo een overeenkomst is
aangegaan.

11.3.
Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht
zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en
jurisprudentie is aangenomen.

11.4.
Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan elke van de wil van Feest Enzo
onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te
voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt
begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van
personeel van Feest Enzo of Feest Enzo zelf,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,
epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Feest
Enzo, wanprestatie door leveranciers van Feest Enzo
waardoor Feest Enzo haar verplichtingen jegens de klant
niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige
storingen in het bedrijf van Feest Enzo of diens
leveranciers.

11.5.
Bij overmacht heeft Feest Enzo tevens ter keuze het
recht om de termijn van levering met de duur der
overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover
nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Feest Enzo
in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van
enige schadevergoeding, behoudens krachtens het
bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12

DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN
ANNULERING

12.1.
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde
tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken
hebben gemaakt.

12.2.
Het recht van tussentijdse opzegging van de
overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3.
Beide partijen, zowel klant als Feest Enzo, komt de
bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts
toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering
van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de
overeenkomst.

12.4.

De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen
voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de
gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling
  wordt verleend;• ten aanzien van klant faillissement wordt
  aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar
  betalingsverplichting bij verlenging van de
  overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of
  de goede zeden, of enige uit de overeenkomst
  met Feest Enzo voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen
  of aanwijzingen van Feest Enzo;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5.
Feest Enzo zal wegens deze beëindiging, zoals
bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.

12.6.
Indien klant op het moment van de ontbinding als
bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen
deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan
making zijn. Bedragen die Feest Enzo vóór de ontbinding
heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter
uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of
geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige
volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden
op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7.
Feest Enzo behoudt het recht om haar algemene
voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een
overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds
bestaande overeenkomsten. Indien Feest Enzo overgaat
tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan
op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de
overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de
nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten
hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze
nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13

CONFORMITEIT

13.1.
Feest Enzo zal bij de uitvoering van de
overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte
overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien
naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet
overeenkomen met het in de offerte overeengekomen
beoogde resultaat, zullen de klant en Feest Enzo in
overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde
resultaten te laten voldoen.

13.2.
In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1,
zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat
artikel overeenkomstig het normale tarief van Feest Enzo
worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar
inziens van Feest Enzo aannemelijk kan maken dat de
afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de
gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant
van Feest Enzo.

13.3.
Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid
van de door Feest Enzo te leveren producten voor
rekening komt van Feest Enzo, heeft de klant geen recht
op schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze
voorwaarden.

ARTIKEL 14

OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK
RECHT

14.1.
Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen Feest Enzo en de
klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht
worden genomen.

14.2.
Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Feest
Enzo alleen bindend indien en voor zover deze door Feest
Enzo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3.
Feest Enzo spant zich in om passende technische en
organisatorische maatregelen te treffen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen
enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

14.4.
Indien Feest Enzo op eigen initiatief ten gunste van
de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen
daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend
worden.

14.5.
Zowel de klant als Feest Enzo zijn gehouden tot
geheimhouding van alle informatie die zij in het kader
van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

14.6.
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
klant zijn niet van toepassing.

14.7.
Rechten en plichten voortvloeiende uit een
overeenkomst kunnen slechts door de klant op een
derden worden overgedragen indien Feest Enzo hier
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.8.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Feest Enzo partij
is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.9.
De klant en Feest Enzo zullen eventuele geschillen
eerst in onderling overleg en in der minne proberen te
schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.10.
Indien dwingendrechtelijk regels niet anders
bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het
Arrondissement Gelderland, bevoegd kennis te nemen
van geschillen tussen Feest Enzo en de klant.

Versie: oktober 2022

📦 Verzending vanaf €4,95 of gratis ophalen in Kerkdriel of Gameren

Onze producten
& services

Traktaties

Printables

Draaiboeken

Kinderfeestjes

 

Contact

Whatsapp: +31 6 19742851

E-mail: info@feest-enzo.com

KVK: 87529262

Btw-nummer: NL864320784B01

We hebben geen bezoek adres. Afhalen is mogelijk op aanvraag in Gameren & Kerkdriel.